พวกเราชาวคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้มีศักยภาพ รักและภาคภูมิใจในคณะ
มีสปิริตและความสามัคคี (PRIDE SPIRIT UNITY) เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์
พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ขอเชิญชวนให้พวกเราเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา ผมยินดีรับฟังด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง


 
รหัสบุคลากร   วันเดือนปี เกิด เช่น (13072525)
สำหรับคณบดี
รหัสผ่าน