What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

PSU PRIDE DAYS


22 ก.ย. 2565, 15:01 น.


PSU PRIDE DAYS
วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14
อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.15 น.
ณ ห้องมิตรภาพ ชั้น 5
โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเปมิกา สุวรรณชาตรี หรือ คุณอารีย์ บุญธรรม โทร. 074-451452หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)    
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ “Wicked Problems in Medical Education” Systematic Inquiry: Same Problem, Different Approaches   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณัฐวัชร กุกแก้ว  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจักษุวิทยา   
- องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก หัวข้อเรื่อง "เสวนาภาษีหมอ"   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 22 ก.ย. 2565
สิ้นสุด : 05 ต.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-09-22 15:01:19
แก้ไข : 2022-09-22 15:02:04
เข้าชมทั้งหมด : 240 ครั้ง