What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

เชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน แบบสำรวจความผูกพัน Engagement Survey  


5 ส.ค. 2565, 13:26 น.


เชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทุกท่าน
ทำแบบสำรวจความผูกพัน Engagement Survey
เริ่มต้น วันที่ 8 -26 ก.ค. 65
ระบบเปิดวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ลิ้งค์ : https://kyl.psu.th/LcDRhTstG
 

 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2023 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญชวน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ใส่ใจสุขภาพด้วย "การตรวจสุขภาพประจำปี "   
- วิ่งวันมหิดล 2566   
- ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38 NOVEL MEDICINE FOR MANKIND การแพทย์ทันสมัย เพื่อเพื่อนมนุษย์   
- The 2nd Annual Health Research International Conference 2023   
- The 17th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies: Post-Covid Health Equity   
- โครงการอบรมหลักสูตรBASIC 5S AND VISUAL MANAGEMENT สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ ในช่วง 3 ปี ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม 5 ส   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 88 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  และโรงพยาบาลกระบี่   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 432(32566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 432(32566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม จำนวน 1 อัตรา ปีการศึกษา 2566   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   

 
เริ่ม : 05 ส.ค. 2565
สิ้นสุด : 27 ส.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-08-05 13:26:45
แก้ไข : 2022-08-08 14:36:07
เข้าชมทั้งหมด : 387 ครั้ง