What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์


3 ส.ค. 2564, 15:43 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันทนีย์ สิทธิวรากุล สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา (รหัส 2187) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
.

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อาจารย์ นายแพทย์ภานุ เวชวิทยาขลัง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

- อาจารย์ แพทย์หญิงอรณิชา สุนทรโลหะนะกูล สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (รหัส 2138) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

- อาจารย์ ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

- อาจารย์ นายแพทย์ชิน ทวีสมบูรณ์ญาติ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ (รหัส 2153) ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

- อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง คงแก้ว สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (รหัส 2107) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

- อาจารย์ แพทย์หญิงกาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

- อาจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (รหัส 2171) ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปหัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564    
- วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   

 
เริ่ม : 03 ส.ค. 2564
สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-08-03 15:43:20
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 334 ครั้ง