บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุมตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อ วันที่จัดงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด SortDateEnd View

RA Asia 2024
An International conference of regional anesthesia and perioperative pain management in conjunction with The 20th Annual PSU’s Anesthesia Conference
 

12-13 ธ.ค.67

23 เม.ย. 2567 13 ธ.ค. 2567 2024-12-13 217

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 39
"Seamless futuristic medicine : การแพทย์อนาคต ไร้รอยต่อ" ฟรี!! สำหรับบุคลากรกรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

7-9 ส.ค.67

15 มิ.ย. 2567 31 ต.ค. 2567 2024-10-31 74

อบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support

รุ่น 1 : 25-26 เม.ย. 67
รุ่น 2 : 9-10 ก.ค. 67
รุ่น 3 : 11-12 ก.ค. 67
รุ่น 4 : 10-11 ก.ย. 67
รุ่น 5 : 12-13 ก.ย. 67

25 เม.ย. 2567 13 ก.ย. 2567 2024-09-13 326

ประชุมวิชาการ Southern Hematology 2024
: From clinical trial efficacy to real-life effectiveness

23-25 ส.ค.67

15 มิ.ย. 2567 25 ส.ค. 2567 2024-08-25 57

ประชุมวิชาการเรื่อง “Southern Emergency & Musculoskeletal Radiology ครั้งที่ 1” PSU Emergency & Musculoskeletal Radiology (ฟรี...ไม่มีค่าลงทะเบียน)

22-23 ส.ค.67

23 เม.ย. 2567 23 ส.ค. 2567 2024-08-23 406

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง สุขภาพไร้พรมแดน: พัฒนาชุมชนและบริการปฐมภูมิอย่างยั่งยืน
เพื่อพลเมืองโลก (Health Without Borders: Community and Sustainability in Primary

14-16 ส.ค.67

14 ส.ค. 2567 16 ส.ค. 2567 2024-08-16 25

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่อง “สุขภาพไร้พรมแดน: พัฒนาชุมชนและบริการปฐมภูมิอย่างยั่งยืน เพื่อพลเมืองโลก"(Health Without Borders: Community and Sustainability in Primary Care for the Global Citizen)

14-16 ส.ค.67

14 มิ.ย. 2567 16 ส.ค. 2567 2024-08-16 43

อบรมเชิงปฏิบัติการ“Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS) (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)

รุ่น 1 : 23-24 มี.ค. 67 
รุ่น 2 : 13-14 มิ.ย. 67
รุ่น 3 : 4-5 ก.ค. 67
รุ่น 4 : 29-30 ก.ค. 67

23 มี.ค. 2567 30 ก.ค. 2567 2024-07-30 237

โครงการประชุมวิชาการจักษุแพทย์ ประจำปี 2567 Southern Ophthalmology Meeting by PSU 2024

27-29 ก.ค.67

27 ก.ค. 2567 29 ก.ค. 2567 2024-07-29 51

ประชุมวิชาการ The 8th Biennial Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation

27-28 ก.ค.67

29 เม.ย. 2567 28 ก.ค. 2567 2024-07-28 163

โครงการ CLT Profile / Clinical Quality Summary

26 ก.ค.67

11 มิ.ย. 2567 26 ก.ค. 2567 2024-07-26 25

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครอบคลุมสำหรับระบบขับถ่ายและผิวหนังของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง" (Comprehensive Rehabilitation Management in Dysfunction of Bladder, Bowel and Skin in Patients with Spinal Cord Injury)

24-26 ก.ค.67

02 พ.ค. 2567 26 ก.ค. 2567 2024-07-26 782

ประชุมวิชาการ การพยาบาลขั้นสูงในผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย (Advanced Gerontological Nursing in Older Adult Patients) ฟรี...CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ

24-25 ก.ค.67

03 พ.ค. 2567 25 ก.ค. 2567 2024-07-25 429

โครงการ SAR Writing (เฉพาะรพ.เขตสุขภาพที่ 11 และ12) 

15-16 ก.ค.67

29 พ.ค. 2567 16 ก.ค. 2567 2024-07-16 82

งานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1  ประจำปี 2567
The 1st PSU Psychiatry Annual Conference (PSU PAC)
Psychiatric snap shot for Non-psychiatrists
   (ฟรี!! - รับแพทย์100ท่าน เท่านั้น)

12 ก.ค.67

17 พ.ค. 2567 12 ก.ค. 2567 2024-07-12 78

กิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพ 11 และ 12

10-11 ก.ค.67

29 พ.ค. 2567 11 ก.ค. 2567 2024-07-11 43

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" (CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

10-12 ก.ค.67

02 พ.ค. 2567 02 ก.ค. 2567 2024-07-02 297

อบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill and Reskill: Diets & Behavioral Techniques for Obesity and Weight Management รุ่นที่ 2

27-28 มิ.ย.67

02 เม.ย. 2567 28 มิ.ย. 2567 2024-06-28 462บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม