อบรม Risk Management/Risk Register ครั้งที่ 4 (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) **รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom**2022-03-31 15:26:56


หนังสือเชิญประชุม+รายละเอียด

ลงทะเบียน
 
เริ่ม : 31-03-2022
สิ้นสุด : 31-05-2022
Public : 2022-03-31 15:26:56
Update : 0000-00-00 00:00:00
View : 290