หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner  (Hemodialysis)
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 25642021-06-18 16:07:35วันที่จัดงาน :

2 ส.ค.64-14 ม.ค.65
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม

แผ่นประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
 
เริ่ม : 02-08-2021
สิ้นสุด : 14-01-2022
Public : 2021-06-18 16:07:35
Update : 2021-07-19 10:37:18
View : 8228