med lib


เวลาทำการ

   จันทร์-ศุกร์ : 7.30-21.30 น.
    เสาร์ : 8.30-16.30 น.
    วันหยุดราชการและวันอาทิทย์ปิดบริการ


โทรศัพท์

    (074) 212905
    (074) 212070 ต่อ 1171-3


ประเภทวัสดุ

วัสดุตีพิมพ์ หนังสือ,วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์,สิ่งพิมพ์พิเศษ,วิทยานิพนธ์ และจุลสาร
วัสดุไม่ตีพิมพ์ เทปตลับ,สไลด์,วีดีโอ,ชุดการสอน


วิธีการค้นหาวัสดุ

    วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์สามารถค้นได้จากตู้บัตรรายการประเภทต่าง ๆ
    บทความในวารสารต่างประเทศค้นได้จากคู่มือช่วยค้น ได้แก่ วารสารดรรชนีต่าง ๆ, Index Medicus และ CD-ROM


บริการของห้องสมุด

    บริการให้ยืมวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์
    บริการค้น CD-ROM
    บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นหา
    บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
    บริการขอถ่ายเอกสารจากห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
    บริการถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด
    บริการจัดซื้อหนังสือส่วนตัว


ผู้มีสิทธิ์ยืม

    นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    บุคลากรของมหาวิทยาลัย
    บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ แต่การยืมต้องได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่านหอสมุดเป็นราย ๆ ไป


สิทธิ์การยืม

    หนังสือ ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม / 7 วัน
    วารสารเล่มปลีกและเย็บเล่ม ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม / 7 วัน
    เทปตลับ ครั้งละไม่เกิน 2 ตลับ / 7 วัน
    สไลด์ ครั้งละไม่เกิน 2 เรื่อง / 7 วัน
    วีดีโอ ครั้งละไม่เกิน 2 ม้วน / 3 วัน
    ชุดการสอน ครั้งละไม่เกิน 2 ชุด / 7 วัน
    วารสารเย็บเล่ม , สไลด์ , ชุดการสอน นักศึกษาไม่มีสิทธิยืม


การทำบัตรสมาชิก

    ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    เขียนแบบฟอร์มทำบัตรสมาชิก
    แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/ข้าราชการ


การปรับ

    ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าปรับทุกครั้งที่คืนวัสดุข้ากว่ากำหนด โดยจ่ายค่าปรับ 3 บาท/ 1 เล่ม / 1 วัน


ผู้สนใจจะใช้บริการของหอสมุดฯ สามารถติดต่อได้ที คุณรัชฎา ชลารัตน์ งานบริการตอบคำถามและข่วยค้นคว้า หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด้วยตนเอง หรือ โทรศัพท์ 212905 หรือ 212070 ต่อ 1171,1172 ในเวลาราชการ หรือ โทรสารหมายเลข 212905 หรือ email cratchad@ratree.psu.ac.th หรือ จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ. 84 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110