โครงการ Internet ความเร็วสูง สำหรับที่พัก คณะแพทย์ฯ

ปัจจุบัน มีผู้สมัครแล้ว 655 ราย


ที่มาของโครงการ
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Internet จากที่พักคณะแพทย์ จำนวนมาก ทำให้ MODEM ที่รองรับจำนวน 90 คู่สาย ไม่เพียงพอ และผู้ใช้มีความต้องการใช้งานใน Bandwidth ที่สูงขึ้นมากกว่าที่ให้บริการในปัจจุบัน ( 56 Kbps )
จากการค้นคว้า พบอุปกรณ์ ที่สามารถให้บริการ Internet ความเร็วสูง โดยใช้ระบบสายโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิม และราคาไม่สูงมากนัก จึงได้นำมาทดสอบโดยบุคลากรฝ่าย IT ได้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ จึงนำเสนอให้นำมาให้บริการกับผู้ใช้บริการที่ต้องการ ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทรัพยากร 1 Port ของอุปกรณ์ ต่อผู้ใช้ 1 คน ทำให้ต้องระบุผุ้ใช้ที่แน่นอนต่ออุปกรณ์ 1 Port จึงต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ โดยจะเรียกเก็บในราคาที่ต่ำกว่าบริการ ADSL ที่ถูกที่สุดในท้องตลาด

คุณสมบัติ ผู้สมัครใช้บริการ
1. เป็นบุคลากรคณะแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์
2. พักอาศัยในอาคารที่พักของคณะแพทย์ฯ
3. มีโทรศัพท์ หมายเลขภายใน ในที่พัก

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
1. ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 290 บาท
2. ค่าอุปกรณ์ ADSL MODEM (ซึ่งผู้ใช้บริการจัดหาเอง หรือซื้อจากบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์ให้คณะฯ)

ความเร็วของ Internet ที่ให้บริการ 8 Mbps ( 8192 Kbps )

ความแตกต่างระหว่าง ADSL กับ Dial-Up Modem
เรื่อง
Dial-Up Modem
ADSL
ความเร็ว 56 Kbps8192 Kbps
ใช้โทรศัพท์พร้อมกับเล่น Internetไม่ได้ได้
การเชื่อมต่อหมุน Modem เมื่อต้องการใช้งานเชื่อมต่อตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง
เมื่อคู่สายเต็มสายไม่ว่าง ไม่สามารถใช้งานได้คู่สายถูกจองไว้ให้เฉพาะคน ไม่มีการใช้ร่วมกัน จึงไม่มีปัญหาสายไม่ว่าง

บุคลากรท่านใด ต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อ เพื่อกรอกเอกสาร ได้ที่ ฝ่าย IT ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ในเวลาราชการข้อควรรู้ บริการ hi-speed Internet และ Wi-Fi เป็นบริการแบบแชร์สปีด ความเร็วที่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ขณะนั้น (non-guaranteed speed) ในช่วงเวลาที่เครือข่ายบรอดแบนด์หนาแน่น 20.00-24.00 น. การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่พร้อมกัน รวมทั้งการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตลดลงมา ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ โครงข่ายของคณะแพทย์ฯ ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้ จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่สมัครใช้บริการไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ตั้ง อยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีผลมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้เช่า สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต และการติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และราวเตอร์ของเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ
คู่มือการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น