ระบบและเครื่องมือคุณภาพ ในคณะแพทยศาสตร์
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554
ณ ห้อง ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.45 - 09.45 น. พิธีเปิด และบรรยายเรื่อง ระบบและเครื่องมือคุณภาพในคณะแพทยศาสตร์
โดย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ
09.45 - 10.15 น. Knowledge Management (KM) โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 - 11.15 น. Hospital Accreditaion (HA) โดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
11.15 - 12.00 น. LEAN โดย รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน