"สร้างขุมความรู้"
วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2549 ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
08.45 - 09.00น. พิธีเปิด ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
09.00 - 10.30 น
กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ สังเคราะห์ขุมความรู้สู่แก่นความรู้ โดย ดร.ปรอง กรองทรัพย์โต ผู้จัดการอาวุโส บริษัทสแปนชั่น(ประเทศไทย)จำกัดDowload pdf File
10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
Blog กับ KM โดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Dowload ppt File
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
ขุมความรู้ 
กลุ่มงานเลขานุการภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยา 
กลุ่มงานฝ่ายบริการพยาบาล OPD ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 
กลุ่มงานฝ่ายบริการพยาบาล หอผู้ป่วย ณ ประชุมฝ่ายบริการพยาบาล 
กลุ่มโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล มอ. 
กลุ่มสำนักงานคณบดี ณ ห้องประชุม A 301 อาคารบริหาร 
14.30- 14.45 น. พักรับประทาน อาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.
เสวนาสรุปการสร้างขุมความรู้ ของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ โดย 
กลุ่มที่ 1กลุ่มงานเลขานุการภาควิชา 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานฝ่ายบริการพยาบาล OPD ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานฝ่ายบริการพยาบาล หอผู้ป่วย ณ ประชุมฝ่ายบริการพยาบาล 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล มอ. 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสำนักงานคณบดี ณ ห้องประชุม A 301 อาคารบริหาร