"KM กับงานประจำ"
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2549 ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
08.30 - 09.00น. พิธีเปิด ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
09.00 - 10.30 น
KM กับงานประจำและกิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาล โดย ... นพ.พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตากDowload ppt File
10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอประสบการณ์ เล่าสู่กันฟัง
10.45 - 11.15 น.
KM กับการสร้างนักพัฒนา ภาคพยาธิวิทยาDowload ppt File
11.15 - 11.45 น.
KM กับการพัฒนาภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ (Learning Growth,KM) ภาควิชารังสีวิทยาDowload ppt File
11.45 - 12.00 น. วิพากษ์และสรุป โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ และ ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณใต้ห้องทองจันทร์
13.00 - 13.30 น.
Medication Error กับ KM โดย ฝ่ายเภสัชกรรม Dowload ppt File
13.30 - 14.00 น.
Infusion pump ... หลายหน้า โดย ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ฝ่ายบริการพยาบาล Dowload ppt File
14.00 - 14.30 น.
CoP ระบบการฝากนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัด โดย งานเวชภัณฑ์กลาง Dowload ppt File
14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45- 15.15 น.
Discharge Planing จากโรงพยาบาลสู่บ้าน โดย หน่วยบริการปฐมภูมิ ฝ่ายบริการพยาบาลDowload ppt File
15.15- 16.00 น. วิพากษ์ และสรุป โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ และ ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์