วันพฤหัสดีที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ ห้อง ประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม
ภาคเข้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 - 09.30 น. นโยบาย วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ โดยท่านคณบดี
09.30 - 10.45 น. การจัดการความรู้คืออะไร ? ทำอย่างไร? KM Tools มีอะไรบ้าง? โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
ภญ.เนาวนิตย์ ทฤษฏิคุณ และคุณราศรี แก้วนพรัตน์
10.45 - 11.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.30 น. Community of Practice (CoP) คืออะไรแนวทางต่อไปในคณะแพทยศาสตร์ โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
คุณเสรี ศักดิ์จิรพาพงษ์ คุณสมสมัย สุธีรศานต์
11.30-12.00 น. บูรณาการ "TQA - HA - KM - Competency - โครงการพัฒนางาน" สู่ความเป็นเลิศ โดย ผศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย เล่าสู่กันฟัง
13.00-13.30 น. เล่าสู่กันฟัง "KM รวมพลังความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา" โดย คุณสมศรี เก้าเอี้ยน
13.30-14.00 น. เล่าสู่กันฟัง "KM กับนวัตกรรมในการพัฒนางาน" โดย คุณอุมา จันทร์วิเศษ
14.00-14.30 น. เล่าสู่กันฟัง "จาก KM ODOK (One Department One Knowledge) ของภาควิชา สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
โดย ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
14.30-14.45 น. รับ ประทานอาหารว่าง
14.45-15.15 น. เล่าสู่กันฟัง "KM กับนวัตกรรมในการบริหารจัดการ" โดย อ.กันยิกา ชำนิประศาสน์
15.15-16.00 น. เสวนา KM และตอบปญหา KM ในคณะแพทยศาสตร์ โดยกรรมการ KM, อาจารย์อาวุโสม และหัวหน้างาน