วันพฤหัสดีที่ 25 มีนาคม 2547 ณ ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา ฯ
ภาคเข้า Knowledge Flow : From outside to inside ความรู้เลื่อนไหล : ถึงข้างใน จากข้างนอก
09.00-10.30 น. การจัดการความรู้ คือหัวใจขององค์กร โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
10.30-10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
ภาคสาย Knowledge management system ระบการจัดการความรู้ในหน่วยงานภายในคณะ
10.45-11.15 น. การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
11.15-11.45 น. การนำเสนอ เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อับเคลื่อนคุณภาพของงานเภสัชกรรม" โดยเภสัชกรหญิงเนาวนิตย์ ทฤษฎีคุณ
11.45-12.00 น. วิพาษ์และเสนอแนะ
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย Knowled sharing - Getting better practice แบ่งปันความรู้จากงาน เพื่อการปฏิบัติที่ดีกว่า
(นำเสนอเรื่องละ 20 นาที วิพากษ์และเสนอแนะเรื่องละ 10 นาที)
13.00-13.30 น. การนำเสนอ Better Practice ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่อง "ประสานบริการอย่างไรให้ได้ดังฝันในงานวิสัญญีวิทยา" (ผศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์)
13.30-14.00 น. การนำเสนอ Better Practice ของฝ่ายบริการพยาลเรื่อง "การสื่อสารกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวตามรายละเอียดของโรค" (คุณกัลยาณี บุญสิน)
14.00-14.30 น. การนำเสนอ Better Practice ของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เรื่อง "การลเวลารอตรวจที่คลินิกปฐมภูมิ"
(คุณบุญเรียม จุติวิโรจน์)
14.30-14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.15 น. การนำเสนอ Better Practice "เรื่อง การรื้อปรรับระบบทะเบียนครุภัณฑ์" โดยกลุ่มเลขานุการภาควิชา
(คุณกนิษฐษ มุสิกไชย)
15.15-15.45 น. การนำเสนอ Better Practice "เรื่อง การำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์" โดยกลุ่มเลขานุการคณะฯ
(คุณฐานะพงษ์ แก้วกนิษฐารักษ์)
15.45-16.15 น. การนำเสนอ Better Practice "เรื่อง ประหยัดค่าพบังงานไฟฟ้า" โดยฝ่ายอำนวยการ รพ.มอ.
(คุณจารุ คัตตพันธ์)
16.15-16.30 น. สรุปวิพากษ์และเสนอแนะ