ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2549

สงขลานครินทร์เวชสาร   วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความไวของเชื้อ Klebsiella pneumoniae สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนานต่อยา meropenem,
imipenem, cefepime, cefoxitin and ciprofloxacin
-พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ, วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์, ละม้าย แก้วจังหวัด............................................147
อาการเหนื่อยล้าและการจัดการอาการเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
- พิทยาภรณ์ นวลสีทอง, ประณีต ส่งวัฒนา, สุดศิริ หิรัญชุณหะ...........................................................153
คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้
- ผาณิตา ชนะมณี, สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, ถนอมศรี อินทนนท์............................................................163
การสร้างมาตรฐานการจ่ายยาของโรคที่พบบ่อยในร้านยา
- ศิริพร กฤตธรรมากุล, ปิยนาฏ สุขเพ็ชร์, ปิยะลักษณ์ วงศ์พระจันทร์, พิทักษ์พงศ์ มากชัย,
ระดม เจือกโว้น, สุชีรา บริบูรณ์.........................................................................................................175

ความคงตัวของตำรับยาน้ำชนิดรับประทาน Captopril ที่เตรียมจากยาเม็ด
- พรศิริ สุพัฒนกุล, เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์, ชิตชไม โอวาทฬารพร..............................................183
Getting back to normal: parents’ perception of hospitalized children undergoing painful
abdominal surgery
- วันธณี วิรุฬห์พานิช......................................................................................................................191
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่และสุขภาพของบุคลากร นักศึกษาแพทย์ และผู้ป่วยนอกและญาติ
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิไลวรรณ วิริยะไชโย, อภิรดี แซ่ลิ่ม............................................................................................205
ผลการตรวจเลือดทางเคมีคลินิกของผู้รับบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2547
- เพ็ญศิริ ชูส่งแสง, บุญเลิศ วิไลรัตน์.............................................................................................215
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะผ่าตัดตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- มยุเรศ ลีลาวรวุฒิ, ฮอเดียะ บิลยะลา............................................................................................223
การพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้
- สุรีย์พร กฤษเจริญ, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, กัญจนี พลอินทร์, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง,
ถนอมศรี อินทนนท์, อุดม พานทอง............................................................................................231

บทความปริทัศน์
เทคนิคการตรวจ CT scan ผู้ป่วยมะเร็งของศีรษะและคอที่เหมาะสม
- สิริพร หิรัญแพทย์, โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์.................................................................................241
การวัดความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจรในผู้ใหญ่
- บดินทร์ ขวัญนิมิตร................................................................................................................245

ประกาศแก้คำผิด......................................................................................................................253
บทคัดย่อผลงานวิจัยและบทความทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับภาคใต้

- รัชฎา ชลารัตน์, ฤชากร มะลิวรรณ์, วรนุช เตียวตระกูล, ........................................................255


 

ติดต่อได้ที่
รศ.นพ.วิชา จรูญรัตน์ บรรณาธิการสงขลานครินทร์เวชสาร
นางกมลทิพย์ ปิ่นแก้ว กองจัดการ
หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.0-7445-1159 โทรสาร 0-7421-2900, 903 mailto:skamolth@medicine.psu.ac.th