สงขลานครินทร์เวชสาร   วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

ติดต่อได้ที่
รศ.นพ.วิชา จรูญรัตน์ บรรณาธิการสงขลานครินทร์เวชสาร
นางกมลทิพย์ ปิ่นแก้ว กองจัดการ
หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.0-7445-1159 โทรสาร 0-7421-2900, 903 mailto:skamolth@medicine.psu.ac.th