สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2557

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อลีจิโอแนลล่า นิวโมฟิล่า และลักษณะการดูแลบำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ติดตั้งในสถานที่บางแห่ง กรุงเทพมหานคร
- พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, สุมาวดี กรเกริกเกียรติ, ดุสิต สุจิรารัตน์, ชญาภรณ์ ศรัณพฤติ.............. 1


ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในยุคของการเข้าถึงการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้า
- ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, ศันสนีย สินารักษ์............................................................................. 11


การวัดความมั่นคงของลำตัวขณะทดสอบ Timed Up and Go ในผู้สูงอายุเพศหญิงด้วยเครื่องวัดความเร่ง
- สมรรถชัย จำนงกิจ, สายนที ปรารถนาผล ....................................................................... 23

รายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วยทางนิติพันธุศาสตร์: บุตรที่เกิดจากการสมสู่ร่วมสายโลหิต
- สุคนธ์ ประดุจกาญจนา, จินตนา ประดุจกาญจนา, สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล............................... 35บทความปริทัศน์
โรคพิธิโอซิสในคน
- อรวรรณ มั่นคงธนากุจ, พัชรี กัมมารเจษฎากุล............................................................. 43


บทความพิเศษ
การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดูลแลทารกแรกเกิดในประเทศแคนาดา
- อนุชา ธาตรีมนตรีชัย................................................................................................ 55


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th