สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2555

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก
สุรีย์พร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร์, ปราณี พงศ์ไพบูลย์.................................................179


การศึกษาประเมินวิธีการพ่นยาของผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยพิจารณาอัตราการพ่นยาที่ถูกต้องและปัจจัยที่ส่งเสริม
วรางคณา กีรติชนานนท์, กิตติศักดิ์ ตั้งสัตยาธิษฐาน.........................................................189


ความต้องการของสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลเมื่อผู้ป่วยพึ่งพาเทคโนโลยีประคับประคองชีวิตในโรงพยาบาล
พวงผกา บวรลักษณ์, วราภรณ์ คงสุวรรณ, Rozzano C. Locsin................................199


ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครีมที่มีส่วนประกอบของสารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนในการดูแลแผลไหม้ที่มีความหนาบางส่วน
นันทพร นามวิริยะโชติ, พรพรหม เมืองแมน, พรอนงค์ อร่ามวิทย์.........................................209


บทความปริทัศน์
การประเมินสถานการณ์สารเสพติดแบบรวดเร็วเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
นวลตา อาภาคัพภะกุล..............................................................................................221


บรรณาธิการ: รศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th