สารสนเทศการประกันคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2550



- Common data set- update ตุลาคม 2551

- ตารางตัวบ่งชี้

- ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายในคณะแพทยศาสตร์ - update 29 ก.ย. 51



- SAR ภาควิชา ปีการศึกษา 2550

• ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา - update 6 ส.ค. 2551

• ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา - update 8 ส.ค.51

• ภาควิชาวิสัญญีวิทยา - update ก.ย. 51

• ภาควิชาจักษุวิทยา - update ต.ค. 51

• ภาควิชาพยาธิวิทยา - update ต.ค. 51

• ภาควิชาศัลยศาสตร์-ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
- update ต.ค. 51

•ภาควิชารังสีวิทยา - update ต.ค. 51

•ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ - update ต.ค. 51

•ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน - update ต.ค. 51

•ภาควิชาศัลยศาสตร์ - update พ.ย. 51

•ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ - update พ.ย. 51

•ภาควิชากุมารเวช - update พ.ย. 51

•หน่วยระบาดวิทยา - update ธ.ค. 51

•ภาควิชาอายุรศาสตร์ - update ก.พ.52

   








E-SAR

  รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2548

  รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2549
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2549

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2550

- Power Point ผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา 2550
( รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์ )
- Power Point ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
( ผศ.กรัสไนย หวังรังสิมากุล ประธานคณะกรรมการฯ )

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2550



สารสนเทศการประกันคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2549

- ข้อมูลพื้นฐาน
- ผลการดำเนินงาน


มาตรฐาน 1 - บัณฑิต

มาตรฐาน 2 - วิจัย

มาตรฐาน 3 - บริการวิชาการ

มาตรฐาน 4 - ศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐาน 5 - พัฒนาสถาบันและบุคลากร

มาตรฐาน 6 - หลักสูตร

มาตรฐาน 7 - ระบบคุณภาพ

มาตรฐาน 8 - ความสัมพันธ์กับสังคม

มาตรฐาน 9 - วิเทศสัมพันธ์





สารสนเทศการประกันคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
ประจำปีงบประมาณ 2548





ตารางผลการดำเนินงาน



สารสนเทศการประกันคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2547
ประจำปีงบประมาณ 2548