ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์

ท่านสามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ ผ่าน 3 ช่องทาง

- ส่งจดหมายมาที่ ทีมเลขานุการองค์กรแพทย์ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย

 1. นางสุกุญญา ปฐมระวี เลขานุการ  
 2. นางอรอนงค์ แสงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 3. นางสาวศิริรัตน์ ถมศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ  


- ส่ง E – mail : psumed_welfare @ medicine.psu.ac.th

- สามารถติดต่อคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความสามัคคีและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก

  นายแพทย์นิพัฒน์ เอื้ออารี ประธาน *70389
  นายแพทย์กรีฑา ธรรมคำภีร์ ที่ปรึกษา *70808
  แพทย์หญิงจารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ ที่ปรึกษา *70323
  แพทย์หญิงยุวติยา ปลอดภัย กรรมการ *70367
  นายแพทย์ปราโมทย์ ทานอุทิศ กรรมการ 081-5992800
  นายแพทย์ปรเมศวร์ สุวรรณโณ กรรมการ *70613
  นายแพทย์อรุณธร พิเชษฐชัยยุทธ์ กรรมการ *70152
  นายแพทย์กันต์ธีร์ อนันตพงศ์ กรรมการ *70330
  แพทย์หญิงวรางคณา ฟองศรี กรรมการ *70611