** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

17 ส.ค.63-29 ม.ค.64

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7

  

17 ส.ค.63-29 ม.ค.64

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 2

  

16 ต.ค.63

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Optimized care for pediatric respiratory diseases" ครั้งที่ 2/2563
ฟรี!! (สำหรับแพทย์และพยาบาล)

  

4 ก.ย.63

ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ (ภายในคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.)
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง"กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์:
จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก"

  

20 ส.ค.63

เชิญตัวแทนรพ. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
: การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

**เลื่อนการประชุม** จังหวะหัวใจ: รู้ทันภัยเงียบจากภาวะหัวใจเต้นระริก
 

รายละเอียด :
เริ่ม :
14 มี.ค. 2563
สิ้นสุด :
14 มี.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-12-12 08:48:43
แก้ไข :
2020-03-02 09:54:22
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
404


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900