** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
21-23 ม.ค.62
ประชุมวิชาการ HA  Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับ
ภูมิภาค : คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Quality and Equity
in Thailand 4.0) 
(มีคะแนน CNEU, CPE)
  
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
18-19 ต.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก
HYSTEROSCOPIC CONFERENCE :The Secret of Success in Hysteroscopy

(เปลี่ยนเป็นวันที่ 13-14 ธ.ค.61)
  
20-21 พ.ย.61
อบรมวิชาการ Regional ER Forum ครั้งที่ 3
Maximizing Quality of Care : Bridging from Scene to Definitive Care
(CNEU 11 หน่วยคะแนน)
  
19 พ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ABCs and EFAST : Update Current Concepts of
Trauma Care Workshop (CNEU 6.5 หน่วยคะแนน)
  
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
3-5 ต.ค.61
โครงกาอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 2
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12
  
29 ก.ย.61
CNS demyelinating Disease and Parkinson’s disease
Dementia”: Update for non-neurologist and neurologist

(ฟรี..ไม่มีค่าลงทะเบียน)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34
Smart Medicine in Thailand 4.0
รายละเอียด :
เริ่ม :
01 ส.ค. 2561
สิ้นสุด :
03 ส.ค. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2018-05-01 14:53:15
แก้ไข :
2018-06-05 13:37:48
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
1138


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900