ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ)
หน่วยงาน :
คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียด :

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานทั่วไปหญิง         

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    -เพศหญิง  
    -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
    -สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อใดๆ 
    -มีความเสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    -มีความเข้าใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย
    -มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ    
    -สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการได้
     (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง  มีเวรเช้า  เวรบ่าย  และเวรดึก)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานทั่วไป
-ช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมตามแผนการรักษา
-ปฏิบัติงานทำความสะอาดในสำนักงาน บริเวณอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์
-ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ หรือ E-mail  ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 

กำหนดการคัดเลือก 
-คัดเลือกจากใบสมัครเมื่อมีอัตราและตำแหน่งงานว่าง 
-ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ 
-ติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติโดยจะแจ้งทางโทรศัพท์ ID LINE หรือ E-mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

อัตรา :
หลาย  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
18 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2006-10-09 15:26:27
แก้ไข :
2019-01-30 09:24:30
จำนวนผู้เข้าชม :
66706
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900