ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
อาจารย์ สาขากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
07 มิ.ย. 2562
ทันตแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยฯ) - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
อาจารย์ผู้ช่วย - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แพทย์บริการ (Service Staff) - คณะแพทยศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    2  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แม่บ้าน (พนักงานเดิน Lab)  ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล  (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
24 พ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน :
งานผู้รับบริการสัมพันธ์
รายละเอียด :
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยผู้รับบริการสัมพันธ์)  จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office สามารถวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารโต้ตอบได้
- สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
- เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีน้ำเสียงไพเราะ
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือเข้าเวรเป็นผลัดได้ 
- หากมีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการของกลุ่ม Premium Clinic และ Checkup Center
- ตอบคำถามให้คำแนะนำข้อมูลบริการ (ตารางออกตรวจแพทย์/ วันเวลาเปิด-ปิดบริการ/ ขั้นตอนการเข้ารับบริการ/
  ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล/ แนะนำโปรแกรมและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ/ แนะนำจุดบริการต่างๆ/  ของ
  โรงพยาบาล/ สิทธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น
- บริการแนะนำขั้นตอนการรับบริการผ่านตู้อัจฉริยะ และการใช้แอปพลิเคชั่น My Health first หรือ Smart Hospital
   by SCB
- ประสานงานเชื่อมโยงจุดบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลฯ
- รับฟังข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากผู้รับบริการ เพื่อมิให้เหตุการณ์บานปลาย
- ติดตาม ประเมินผลผู้รับบริการตามแบบสอบถามความพึงพอใจ
- นำข้อมูลการบริการมาวิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอผลงาน
- ศึกษาปรับปรุง และพัฒนาการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม  2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 4  อาคารบริหารฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ  

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท  และค่าครองชีพ 2,000 บาท
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
2  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
24 เม.ย. 2562
ปิดรับสมัคร :
10 พ.ค. 2562
เพิ่ม :
2019-04-24 15:07:45
แก้ไข :
2019-04-24 15:08:56
จำนวนผู้เข้าชม :
1283
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900