ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
อาจารย์ สาขากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
07 มิ.ย. 2562
ทันตแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยฯ) - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
อาจารย์ผู้ช่วย - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แพทย์บริการ (Service Staff) - คณะแพทยศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    2  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แม่บ้าน (พนักงานเดิน Lab)  ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล  (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
24 พ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ
หน่วยงาน :
ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด :
พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  - เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
  - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
  - สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อใดๆ
  - มีความประพฤติดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  - มีความต้องการและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย มุ่งมั่น อดทน และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้เสมอ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - ดูแล เปิด – ปิด คลินิก และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
 - รับ–ส่งหนังสือ พัสดุพร้อมเอกสารที่ตลาดนัดพร้อมแจกให้บุคลากรในหน่วยงาน
 - พิมพ์และถ่ายเอกสารในสำนักงาน
 - จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มาเยี่ยม/ดูงาน และจัดเลี้ยงกรณีประชุมฝ่ายหรืออื่นๆ
 - ทิ้งขยะและดูแลความสะอาด ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เอกสารภายในสำนักงาน ห้องประชุม ห้องทันตแพทย์
 - ผสมน้ำยาและล้างเครื่องมือทันตกรรมทั้งหมดที่ใช้แล้ว
 - จัดส่งเครื่องมือที่ล้างแล้วพร้อมแช่น้ำยากันสนิม
 - ช่วยงาน Supply (ซิลเครื่องมือ, ตัดซองซิล,พับแผ่นฟลอย) นำเครื่องมือไปนึ่งเวชภัณฑ์กลาง และจัดเก็บเครื่องมือที่ออกจากเครื่องนึ่งเข้าตามชั้นที่เก็บของ
 - เปิด-ปิดเครื่องปั้ม / เบิกยาที่ห้องเภสัชกรรม
 - ส่งผ้าเปื้อนซักห้องเก็บผ้าพร้อมรับกลับ
 - พิมพ์บันทึกข้อมูลงาน Supply และช่วยห่อเครื่องมือ
 - เบิกและรับของที่คลังพัสดุ/คลังกระจก
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการคัดเลือก     
 - สอบปฏิบัติความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พิมพ์ รับ-ส่งอีเมล์ และการทำความสะอาด
 - สอบสัมภาษณ์

กำหนดการคัดเลือก
 - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 4  อาคารบริหารฯ
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562   ณ ชั้น 1  อาคารบริหารฯ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท  และค่าครองชีพ 2,000 บาท
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
02 พ.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
24 พ.ค. 2562
เพิ่ม :
2019-04-11 09:04:08
แก้ไข :
2019-05-02 16:15:11
จำนวนผู้เข้าชม :
1266
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900