ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
อาจารย์ สาขากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
07 มิ.ย. 2562
ทันตแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยฯ) - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
อาจารย์ผู้ช่วย - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แพทย์บริการ (Service Staff) - คณะแพทยศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    2  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แม่บ้าน (พนักงานเดิน Lab)  ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล  (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
24 พ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน)
หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการพยาบาล
รายละเอียด :
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล)        จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
    - มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถอ่านออก -  เขียนได้
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel  ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- สำรวจตรวจนับผ้า Sterile เช่น Bundle/ Gown 4 ตัว และผ้าไม่ Sterile เช่น ผ้า 24”x 24” /ผ้า 45”x 45”  และลงรายการเบิกเพิ่มในโปรแกรมผ่านระบบ IT ไปยังหน่วยจ่ายผ้ากลางก่อน 09.00 น. ตามโควตาที่กำหนด
- สำรวจตรวจนับจำนวนน้ำยา/สารละลายต่างๆ ที่ใช้ในห้องผ่าตัด รวบรวมจำนวนยอดที่ต้องเบิกเพิ่ม โดยให้เสมียนรอบนอกเบิกให้ก่อน 10.00 น. ผ่านระบบ IT
- สำรวจและตรวจเช็ควัสดุทางการแพทย์/ Supply ต่างๆ เช่น อ่างผ่าตัด ชุด Prep sKin เพื่อส่งแลกและเบิกเพิ่มตามโควตาที่กำหนด
- ตรวจเช็คเครื่องมือผ่าตัดที่จะส่งนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (autoclave) ที่ CSSD โดยการตรวจสอบการติดวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ/ การติดตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก (autoclavetape) ลงรายการชนิดของเครื่องมือ/จำนวนชิ้นและจัดส่งไป CSSD
- แยกหมวดหมู่และเก็บเครื่องมือผ่าตัดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและอบแก๊สแล้วเข้าที่ที่ห้องเก็บของ Sterilw กลาง 2 ห้อง และเก็บที่ห้องเก็บของ sterile ของห้องผ่าตัดย่อยแผนกต่างๆ เช่น จักษุ/ หู คอ จมูก/สูตินรีเวช เป็นต้น
- ตรวจสอบและลงบันทึกรายการเครื่องมือที่ส่งและรับกลับจากการอบแก๊สและนึ่ง 6 เดือน ทั้งหมด ทุกวัน
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของเครื่องมือและชุดผ้าที่ใช้ในการผ่าตัด ทุกชนิด ทุกวันและจัดส่งไปทำการ resterile
 - จัดการกับเครื่องที่จะต้องใช้ด่วนให้มีใช้ทันเวลา
        - เรียงลำดับความเร่งด่วนของเครื่องมือแต่ละห้อง
        - ประสานงานกับหมวดนึ่งของ CSSD กับการส่งของไปนึ่ง
        - นึ่งด้วยหม้อของห้องผ่าตัดเองซึ่งใช้เวลานานกว่ากรณี CSSD ไม่สะดวกที่จะนึ่งด่วนให้
 - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน  2562   สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 4  อาคารบริหารฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 3 พฤษภาคม  2562   ณ ชั้น 1  อาคารบริหารฯ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท   
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
27 มี.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
30 เม.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-03-28 19:21:30
แก้ไข :
2019-03-28 19:22:43
จำนวนผู้เข้าชม :
1045
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900