ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
อาจารย์ สาขากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
07 มิ.ย. 2562
ทันตแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยฯ) - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
อาจารย์ผู้ช่วย - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แพทย์บริการ (Service Staff) - คณะแพทยศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    2  อัตรา
31 พ.ค. 2562
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
แม่บ้าน (พนักงานเดิน Lab)  ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล  (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
31 พ.ค. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
24 พ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยช่างทั่วไป  (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ)
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
รายละเอียด :
ชื่อตำแหน่ง     
ผู้ช่วยช่างทั่วไป  (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ)  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
-เพศหญิง หรือเพศชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.) 
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-หากมีประสบการณ์ทางด้านการกลึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
    -ผลิต ประกอบ ดัดแปลง กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และซ่อมเครื่องช่วยคนพิการประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างกายอุปกรณ์
    -จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
    -ตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงานตามระยะเวลาที่คู่มือกำหนด เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา
    - ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์หรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมอบหมายได้
    -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
    -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร บริหารฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ  

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,620 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
19 เม.ย. 2562
ปิดรับสมัคร :
03 พ.ค. 2562
เพิ่ม :
2019-03-26 16:55:02
แก้ไข :
2019-04-20 11:04:04
จำนวนผู้เข้าชม :
568
หมายเหตุ :
ขยายเวลารับสมัคร


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900