ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม)
หน่วยงาน :
ฝ่ายเภสัชกรรม
รายละเอียด :
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม)            จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร
 (นศท.)  
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม (6 ปี)  และมีใบฃ
 อนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คุณสมบัติทั่วไป
-มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
-มีความรักงานด้านบริการ มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือ
-มีจิตสำนึกความเสี่ยงและความปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาวิชาชีพและองค์กรให้
 ก้าวหน้าเสมอ
-มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ ผู้ป่วย
 ญาติประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์
-มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
-มีความกระตือรือร้นในงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย มีความใฝ่รู้และมีทักษะในการ
 เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
    
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยสามารถคัดกรอง (screening/verify) คำสั่งยา   ตรวจสอบยา (first check) ประสานรายการยา (medication reconciliation) และจ่ายยาได้ 
 ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเสนอแนวทางพัฒนางาน/แนวทาง 
 ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
-งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรืองานบริบาลเภสัชกรรม โดยสามารถประเมิน
 สภาวะผู้ป่วยแผนการรักษา ค้นหา ป้องกัน แก้ไขปัญหาจากการใช้ยา
-งานประเมินการใช้ยา การใช้ยาสมเหตุผล สามารถรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล และเสนอ
 แนวทางการใช้ยาที่เหมาะสม
-สามารถค้นคว้าข้อมูล ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีหลักฐาน
 ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและให้ข้อมูลยาได้อย่างถูกต้อง ทันสมัยและน่าเชื่อถือ
-งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร 
 บริหารฯ
-ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน (ดูจำนวนผู้สมัคร)  โดยติดต่อ   ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ หรือ E – mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,320 บาท 
-เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
-สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
 
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
25 มี.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-03-03 11:51:24
แก้ไข :
2019-05-29 10:07:20
จำนวนผู้เข้าชม :
27391
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900