ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม)
หน่วยงาน :
ฝ่ายเภสัชกรรม
รายละเอียด :
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
25 มี.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-03-03 11:49:12
แก้ไข :
2019-05-29 10:07:30
จำนวนผู้เข้าชม :
597
หมายเหตุ :
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม)                จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)  
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ (6 ปี)  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
    
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - ปฏิบัติงานเตรียมผสมยาเคมีบำบัด สารละลายอาหารเพื่อให้ทางหลอดเลือดดำ (TPN) และยาเตรียมเฉพาะ
      รายอื่นๆ
    - ติดตามรวบรวมรายงานการใช้ยาตามข้อบ่งชี้
    - ติดตามประเมินผลความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    - รวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับยา พร้อมสรุปวิเคราะห์สาเหตุ/ แนวทางประสานงานแก้ไข
    - อยู่เวรวันหยุดราชการ/ นอกเวลาราชการ (บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน, เตรียมเคมีบำบัด, เตรียม
       TPN)
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน (ดูจำนวนผู้สมัคร)  โดยติดต่อผู้สมัครที่มี
  คุณสมบัติทางโทรศัพท์ หรือ E – mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,320 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900