ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
อาจารย์กายภาพบำบัด - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
27 ธ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม)
หน่วยงาน :
ฝ่ายเภสัชกรรม
รายละเอียด :
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม)                     จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)  
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ (6 ปี)  (สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการคำนวณและจัดการข้อมูล (Microsoft Access และ Microsoft Excel)
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้  หลักการวิจัยเบื้องต้น และความรู้ด้านเภสัชบำบัด
  (Pharmacotherapy) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
    1. สนับสนุนการสั่งใช้ยาให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน (Promotion of Prescribing Standard) และสนับสนุนงาน
             บริการทางคลินิก (Support for Clinical Service) 
        - วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา
    2. ร่วมในการประเมินการใช้ยา (Coordination in Drug Use Evaluation)
        - ประเมินการใช้ยาลักษณะต่างๆ (ประเมินการใช้ยาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
        - วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา
        - วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา และประมาณผลสถิติขั้นพื้นฐาน
        - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา
    3. ร่วมในการศึกษาการใช้ยาใหม่ (Investigational Drug) และการศึกษาทางคลินิก (Clinical Study)
        - ทำ หรือร่วมการวิจัยเบื้องต้น (การออกแบบการศึกษา การเก็บข้อมูล)
        - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
    4. บริการข้อมูลสารสนเทศ และการเผยแพร่ความรู้ อาทิ ด้านยา อาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น    5. สนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ เช่น การติดตามอันตรกิริยา การผลิต/เตรียมยา
               สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และการบริการทางเภสัชกรรม เป็นต้น
    6. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel และ Access
  เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูล โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ หรือ E – mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,320 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 - มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
25 ก.พ. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-03-03 11:47:47
แก้ไข :
2019-05-29 10:07:37
จำนวนผู้เข้าชม :
490
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900