ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ผู้ช่วยช่างทั่วไป  (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
03 พ.ค. 2562
นักวิทยาศาสตร์ - ศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน    1  อัตรา
30 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
30 เม.ย. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
29 เม.ย. 2562


ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
หน่วยงาน :
ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
รายละเอียด :
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์) จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านาการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
- อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft officeได้ดี 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตื่นตัวในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ มีใจรักงานบริการ 
- สามารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางการแพทย์ เช่น เครื่อง Suction, Photo therapy, Radian 
warmer,เตียงไฟฟ้า, เตียงผ่าตัด, โคมไฟผ้าตัด เป็นต้น 
- ซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เช่น เครื่อง Infusion pump, Syringe pump, 
Defibrillator, EKG monitor เป็นต้น 
- ซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องมือส่องตรวจทางการแพทย์ เช่น กล้องไมโครสโครป, เครื่องวัดสายตา, โต๊ะตรวจ 
SMR slit lamp, Otoscope เป็นต้น 
- ทดสอบ และทวนสอบเครื่องมือแพทย์ เช่น Infusion pump, Syringe pump, Defibrillator, EKG monitor 
เป็นต้น 
- ซ่อมเครื่องช่วยฟังและเครื่องช่วยพูด 
- ซ่อมคอมพิวเตอร์ Note bookและคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
- เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติการบำรุงรักษาพร้อมทั้งจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องเช่น ห้องผ่าตัด, 
วิสัญญี, PICU, NICU, OPDตา, OPD หู คอ จมูก เป็นต้น 
- ดัดแปลง/แก้ไขเครื่องมือทางการแพทย์ 
- เป็นอนุกรรมการในการตรวจรับพัสดุ 
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- -ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
19 มี.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
19 เม.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-02-12 10:05:08
แก้ไข :
2019-03-19 21:03:24
จำนวนผู้เข้าชม :
728
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900