ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
อาจารย์กายภาพบำบัด - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
27 ธ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประจำห้องหัตถการจักษุที่คลินิกบริการพิเศษ)
หน่วยงาน :
ภาควิชาจักษุวิทยา
รายละเอียด :
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประจำห้องหัตถการจักษุที่คลินิกบริการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

- เพศหญิง หรือเพศชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขางาน 

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีความสามรถในงานเอกสารทั่วไป การใช้โปรแกรมMicrosoft Officeได้ 

- มีความสามารในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ 

- สามารถทำงานในเวลาราชการได้เต็มเวลาและนอกเวลาราชการในบางโอกาสได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-ถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus photo/Disc photo) 

- ถ่ายภาพขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่อง OCT 

- ถ่ายภาพส่วนหน้าลูกตาด้วยกล้อง Anterior Segment 

- ถ่ายภาพผู้ป่วยด้วยกล้องดิจิตอล/กล้อง VDO 

- ตรวจลานสายตา 

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิธีการคัดเลือก 

- สอบข้อเขียน /สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

กำหนดการคัดเลือก 

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ9,300บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
04 ก.พ. 2562
ปิดรับสมัคร :
18 ก.พ. 2562
เพิ่ม :
2019-02-05 18:44:48
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
330
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900