ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
ช่างเทคนิค - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
08 มี.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล   ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 ก.พ. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ภาควิชาจักษุวิทยา) - ภาควิชาจักษุวิทยา    1  อัตรา
28 ก.พ. 2562
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
20 ก.พ. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
20 ก.พ. 2562
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประจำห้องหัตถการจักษุที่คลินิกบริการพิเศษ) - ภาควิชาจักษุวิทยา    1  อัตรา
18 ก.พ. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานช่วยการพยาบาล (ภาควิชาจักษุวิทยา)
หน่วยงาน :
ภาควิชาจักษุวิทยา
รายละเอียด :
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาจักษุวิทยา)  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร 

- อายุไม่เกิน 35 ปี 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word, Excel, Power point  เป็นต้น 

- มีความสามารถด้านติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณดี 

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ขัดล้างทำความสะอาดตาปลอม 

- หล่อเบ้าตาที่ศูนย์ตาปลอม และห้องผ่าตัด 

- แก้ไขเบ้าตาและแก้ฟองอากาศ 

- เก็บรูปภาพผู้ป่วยตาปลอม 

- ฝึกปฏิบัติงานให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ 

- เก็บและล้างอุปกรณ์ 

- จัดเตรียมเหลา Conformer ใส่เบ้าตาก่อนใส่ตาปลอม 

- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิธีการคัดเลือก 
- สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 

- สอบสัมภาษณ์ 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท  และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
29 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 ก.พ. 2562
เพิ่ม :
2019-01-29 14:17:40
แก้ไข :
2019-01-29 22:39:00
จำนวนผู้เข้าชม :
551
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900