ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่งานเงินรายได้)
หน่วยงาน :
งานเงินรายได้
รายละเอียด :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่งานเงินรายได้)  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิงหรือชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
-อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี หรือการเงิน 
- บุคลิกภาพดี มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และไว้วางใจได้ 
- มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 
- มีทักษะในการสื่อสารดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง 
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Windows XP, Power 
Point และ Excel ได้ดี 
- สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ 
- มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และหน้าที่และความรับผิดชอบ 
* จัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
* ตรวจนับและนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประจำวัน และ นำส่งเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องครบถ้วน 
* ตรวจสอบสิทธิ์และชุดสิทธิประโยชน์ พร้อมบันทึกบัญชีค่ารักษาพยาบาล ตามประเภทสิทธิ์ของผู้ป่วย 
* ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การ 

บริการผู้ป่วยเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ 
* งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
29 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
13 ก.พ. 2562
เพิ่ม :
2019-01-29 13:17:06
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
1146
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900