ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
อาจารย์กายภาพบำบัด - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
27 ธ.ค. 2562


ตำแหน่ง :
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หน่วยงาน :
ภาควิชารังสีวิทยา
รายละเอียด :
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา)   จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร) 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ 

ทรวงอก และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาดังกล่าว 

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควรหรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

- สามารถพักอาศัยในพื้นที่ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่องานที่ปฏิบัติ 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือโรคสังคมรังเกียจ 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย เช่น การถ่ายภาพและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย 
เครื่องรังสีเอ็กซ์ ในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่าย และบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค 

2.ใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ 

3. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานด้านรังสีตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน 

อันตรายจากรังสี 

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝีกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง 

6. ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไม่มีการสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมควบคุมการปฏิบัติงานและบริการคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา 

7. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

8. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 

9. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ID LINEหรือ E-Mail 
ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท และกรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชีพฯ 15,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ 

 
อัตรา :
2  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
16 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-01-16 17:39:37
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
17738
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900