ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย
หน่วยงาน :
ภาควิชารังสีวิทยา
รายละเอียด :
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา)  จำนวน 5 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

- เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางรังสีเทคนิค 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยาและตรวจสอบ 

คุณภาพ ของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค 

- ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องตรวจเอกซเรย์ตามบทบาทรังสีเทคนิค 

- ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

- ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

- ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมในงานทางรังสีวินิจฉัย 

- ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการ 
ป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

- จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ เพื่อความ 
ปลอดภัยสูงสุด ของผู้ป่วย 

- ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ID LINE หรือ 
E-Mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท และกรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชีพฯ 15,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ 
อัตรา :
5  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
16 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-01-16 17:38:07
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
948
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900