ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์
รายละเอียด :
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และมีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควรหรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

- สามารถพักอาศัยในพื้นที่ได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่องานที่ปฏิบัติ 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือโรคสังคมรังเกียจ 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัดหัวใจ โดยปฏิบัติงานขณะผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดจนเสร็จแล้ว 

- ปฏิบัติตาม Emergencyในผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องหัวใจและปอดเทียม อุปกรณ์ประกอบสายยางชนิดต่างๆ อุปกรณ์เครื่องควบคุม 
อุณหภูมิอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดการเบิกอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ จากคลังพัสดุ สารละลายที่ประกอบการใช้งานในการผ่าตัดหัวใจยาต่างๆ 
จากคลังเภสัช 

- ล้างทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจในส่วนของนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อม 
ส่งอุปกรณ์อบแก๊ส (EO Gas)เพื่อให้ปราศจากเชื้อ 

- ตรวจเลือดผู้ป่วยเช่น Blood gas, HCT, Glucoseเป็นต้น ในขณะผ่าตัดหัวใจ 

- ตรวจรับพัสดุ ปอดเทียม และอุปกรณ์อื่นๆ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก 

- ช่วยเหลืออาจารย์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ 

- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ID LINEหรือ E-Mail 
ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ 
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
16 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2019-01-16 17:35:15
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
615
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900