ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ช่างเทคนิค - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
19 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ภาควิชาจักษุวิทยา) - ภาควิชาจักษุวิทยา    1  อัตรา
29 มี.ค. 2562
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล(ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
22 มี.ค. 2562


ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน)
หน่วยงาน :
งานเวชระเบียน
รายละเอียด :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน)  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

- เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 

- อายุไม่เกิน35 ปี 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การสื่อสารตลาด 
เพื่อการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

- สามารถติดต่อประสานงาน ด้วยการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษายาวี ได้เป็นอย่างดี 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Officeเช่น Word , Excel , 
PowerPoint และ Access ในระดับดี 

- มีบุคลิกภาพที่ดี  ไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการมีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความอดทน อดกลั้น 

- สามารถปฏิบัติงาน นอกเวลาและนอกสถานที่ราชการได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
* งานบริการ 
- บันทึกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน (กรณีผู้ป่วยใหม่) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 
หมายเลขบัตรโรงพยาบาล (HN) ที่สามารถใช้ลงทะเบียนรักษาในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ 

- สืบค้นหมายเลขบัตรโรงพยาบาล (กรณีผู้ป่วย ลืมบัตร/บัตรหาย) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ 
ลงทะเบียนตรวจคลินิกต่างๆ ได้ 

- ตรวจสอบ/ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล อาทิ รูปบัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่/ ชื่อผู้ติดต่อ/ 
หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันให้ทีมรักษาพยาบาล ได้ถูกต้อง ถูกคน 

- สแกนเอกสารประวัติผู้ป่วยจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ และ upload เข้าระบบHIS เพื่อให้ทีมรักษา 
พยาบาลได้ใช้ข้อมูลทันที 

- คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามอาการเจ็บป่วย เพื่อส่งไปห้องตรวจได้อย่างถูกต้อง 

- อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ร่วมแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเกี่ยวกับการให้บริการกับ OPD กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

- ทำสำเนาประวัติให้แก่ผู้ป่วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรักษาต่อเนื่องที่สถานพยาบาลอื่นๆ 

- ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทั่วไป เพื่อ ไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคำถามแก่ผู้ที่มา 
รับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

- จัดทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ เพื่อให้เป็นระเบียบปลอดภัย และ 
มีประสิทธิภาพ 

2.งานบริหารและวางแผน 

- จัดเตรียมข้อมูลบริการ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปรายงานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการประชุมของหน่วยงาน/ 
โรงพยาบาล 

- พัฒนางานบริการคลินิกพิเศษแบบเบ็ดเสร็จ  (One stop service) 

- พัฒนาระบบนัดล่วงหน้าที่ทันสมัย เช่นweb page หรือ application 

- พัฒนาพฤติกรรมบริการและบุคลิกภาพ 

- พัฒนาระบบงานสู่ยุค 4.0 (Smart hospital) 

- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1  อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของราชการ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
03 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
16 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2019-01-04 10:23:28
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
1584
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900