ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ช่างเทคนิค - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
19 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ภาควิชาจักษุวิทยา) - ภาควิชาจักษุวิทยา    1  อัตรา
29 มี.ค. 2562
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล(ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
22 มี.ค. 2562


ตำแหน่ง :
ทันตแพทย์(พนักงานมหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน :
ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด :

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

    ตำแหน่งทันตแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม  จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3420)

2. รายละเอียดการคัดเลือก

    2.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2562

    2.2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

    2.3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A 402 ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

    2.4 ประกาศกผลการคัดเลือก วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

    2.5 เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 1 มีนาคม 2562

3. สถานที่รับสมัคร

    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

    4.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559

    4.2 เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

    4.3 อายุไม่เกิน 35 ปี 

    4.4 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์

    4.5 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    4.6 สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อใดๆ 

    4.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

    4.8 ต้องการและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย

    4.9 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 

    4.10 มีความรู้ความสามรรถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft office

    4.11 ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานจากการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    4.12 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
-ให้บริการผู้ป่วยประจำวัน ลักษณะงานที่ทำ ได้แก่ การออก opd ให้การรักษา คนไข้ต่างๆ เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และงานเฉพาะทางที่ได้รับมอบหมาย 
-รักษาผู้ป่วยทันตกรรมที่มีโรคทางระบบ และผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ที่ได้รับการฉายแสง หรือให้เคมีบำบัด
-ให้การบริการรักษาผู้ป่วยใน และรับ consult case จาก opd ต่างๆ รักษาผู้ป่วยเด็กและศัลยศาสตร์ช่องปากในห้องผ่าตัด ภายใต้การดมยาสลบ
-ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการรักษาผู้ป่วยแก่ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการผู้ป่วย 
-รับผิดชอบด้านข้อมูล/สถิติปริมาณการรักษาผู้ป่วยแต่ละเดือน รับผิดชอบงานคุณภาพของฝ่ายทันตกรรม เช่น 5 ส    HA    TQA   ฯลฯ
-งานอื่นๆ ทีได้รับมอบมายจากผู้บังคับบัญชา

 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

       5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3X4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

       5.2 สำเนาคุณวุฒิ หนังสือรับรองคุณวุฒิ  และ Transcript

       5.3 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

       5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 

       5.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

       5.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะสตรี) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  

       5.6 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/เจ้าของบริษัทผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัคร และยินยอมให้ย้าย หรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียม     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 150 บาท

 

7. วิธีการคัดเลือก

    7.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน การนำเสนอผลงานการพัฒนาตนเอง หรือเสนอผลการพัฒนางาน (ถ้ามี)

     7.2 ประเมินเพื่อคัดเลือก สัมภาษณ์ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

8.  เกณฑ์การตัดสิน

     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70

อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
28 ธ.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
22 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-12-29 10:18:08
แก้ไข :
2018-12-29 10:36:11
จำนวนผู้เข้าชม :
2927
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900