ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - งานผู้รับบริการสัมพันธ์    2  อัตรา
10 พ.ค. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ผู้ช่วยช่างทั่วไป  (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
03 พ.ค. 2562
นักวิทยาศาสตร์ - ศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน    1  อัตรา
30 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
30 เม.ย. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
29 เม.ย. 2562


ตำแหน่ง :
นักกายอุปกรณ์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
รายละเอียด :
นักกายอุปกรณ์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)   จำนวน 1 อัตรา 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิง/เพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขากายอุปกรณ์ 

- ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ 

-อุปนิสัย ซื่อสัตย์ ใจเย็น กล้าแสดงออก พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารทำงาน 
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและดูแลผู้ป่วยได้อย่างไม่มีปัญหา 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ตรวจและประเมินผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ 

- ออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส่วนประกอบที่จะนำมาผลิตกายอุปกรณ์ 

- ผลิต ดัดแปลง หรือแก้ไขงานกายอุปกรณ์เสริม 

- ฝึกวิธีการใช้ การดูแลรักษากายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วย 

- ประเมิน และติดตามผลการใช้กายอุปกรณ์ โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาชาชีพด้านการฟื้นฟู 
สมรรถภาพทางการแพทย์ 

- ร่วมวางแผนการทำงาน ระบบการให้บริการ หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

- ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานกาย 
อุปกรณ์ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและประเมินผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานบริการเชิงคุณภาพ 

- ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกภายในหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง 
เข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
14 ธ.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
21 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-12-25 09:34:07
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
2109
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900