ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ช่างเทคนิค - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
19 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ภาควิชาจักษุวิทยา) - ภาควิชาจักษุวิทยา    1  อัตรา
29 มี.ค. 2562
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล(ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
22 มี.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
รายละเอียด :
พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

- เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร) 

- อายุไม่เกิน 35 ปี 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการได้ 

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeได้ดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติงาน ณ หน่วยกายภาพบำบัดเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.(เวลาราชการ) 

เข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 17.00–20.00 น.(คลินิกนอกเวลาตามตารางเวร) 

- งานบริการทางกายภาพบำบัด 

- ช่วยเหลือนักกายภาพในการดูแลผู้ป่วยภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด 

- ทำ passive exercise ให้ผู้ป่วย 

- ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามที่นักกายภาพบำบัดมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยตามที่นักกายภาพบำบัดมอบหมาย 

- ใส่อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด / สอนวิธีใช้ / หัดเดินไม้เท้าให้แก่ผู้ป่วย 

- ปรับเซ็ตเครื่องออกกำลังกายต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย 

- การบริหารเวลาและทรัพยากร 

-สามารถบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้เสร็จตามที่กำหนด 

- มีการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและปฏิบัติงานทดแทนได้ 

- การบริหารความเสี่ยง 

-ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงด้านต่างๆตามมาตรฐานที่หน่วยงาน 

กำหนด 

-สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแนะนำแก่ผู้ร่วมงานในหน่วยได้ 

-บันทึกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามแบบบันทึกที่หน่วยงานกำหนด 

-เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความเสี่ยงของหน่วยงานตามวัน เวลาที่กำหนด 

- การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการทางกายภาพ บำบัด 

- เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการผู้ป่วยในห้องต่าง ๆ 

- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ตามหลักกิจกรรม 5 ส 

- การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพบำบัด 

ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดทุกชนิดให้อยู่ในความเรียบร้อยพร้อมก่อนและหลังใช้งาน 

- งานสถิติ 

- สรุปยอดจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการทางกายภาพบำบัดในแต่ละเดือน 

-สรุปสถิติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานธุรการ 

- ลงทะเบียนผู้ป่วย เมื่อมีการส่งปรึกษาทางกายภาพบำบัด 

- ลงนัดผู้ป่วยสำหรับการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามระบบนัด 

- คิดเงินค่ารักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

-จำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดตามใบสั่งซื้อของแพทย์ 

-ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ธุรการในกรณีที่มีการลา 

-ปฏิบัติงานธุรการในช่วงพักกลางวัน 

- ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษอื่น ๆ 

-โครงการพัฒนางานในงานกายภาพบำบัด 

-กิจกรรม5ส 

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
21 ธ.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
21 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-12-23 14:58:45
แก้ไข :
2018-12-23 15:13:55
จำนวนผู้เข้าชม :
1455
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900