ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยทางคลินิก - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
18 ก.พ. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    1  อัตรา
01 ก.พ. 2562
เภสัชกร (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
31 ม.ค. 2562
เภสัชกร (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
ทันตแพทย์(พนักงานมหาวิทยาลัย) - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
22 ม.ค. 2562
นักกายอุปกรณ์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562


ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ)
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
รายละเอียด :
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร) 

- อายุไม่เกิน 30 ปี 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ผลิต ประกอบ ดัดแปลง กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และซ่อมเครื่องช่วยคนพิการ ประเภทต่างๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างกายอุปกรณ์ 

- จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ 
หน่วยงานกำหนด 

- ตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
ตามระยะเวลาที่คู่มือกำหนด เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขากาย 

อุปกรณ์หรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมอบหมายได้ 

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ7,620บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
21 ธ.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
21 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-12-23 14:48:41
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
426
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900