ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ)
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
รายละเอียด :
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร) 

- อายุไม่เกิน 30 ปี 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ผลิต ประกอบ ดัดแปลง กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และซ่อมเครื่องช่วยคนพิการ ประเภทต่างๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างกายอุปกรณ์ 

- จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ 
หน่วยงานกำหนด 

- ตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
ตามระยะเวลาที่คู่มือกำหนด เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขากาย 

อุปกรณ์หรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมอบหมายได้ 

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,620 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
21 ก.พ. 2562
ปิดรับสมัคร :
15 ก.พ. 2562
เพิ่ม :
2018-12-23 14:48:41
แก้ไข :
2019-01-25 20:37:04
จำนวนผู้เข้าชม :
841
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900