ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141ตำแหน่ง :
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ)
หน่วยงาน :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
รายละเอียด :
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ)  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิง/ชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาดังกล่าว 

- มีความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ระบบประสาท ได้แก่ รูปร่างลักษณะโดยทั่วไปของระบบ 
ประสาท ทางเดินของระบบประสาท การติดต่อส่วนต่างๆของระบบประสาท หน้าที่ส่วนต่างๆ 
ของระบบประสาท ความผิดปกติของระบบประสาท 

- มีความรู้เรื่องสรีระวิทยาของระบบประสาท ได้แก่ เซลล์ประสาท ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
ของกล้ามเนื้อ รีเฟล็กซ์ ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทสั่งการ 

- มีความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ระบบการเคลื่อนไหว ได้แก่ กลไกการทำงานของกระดูก ข้อต่อ 
กล้ามเนื้อเอ็น เส้นประสาทและหลอดเลือด ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีพยาธิสภาพ 

- มีความรู้ความสามารถในการตรวจร่างกายและประเมินผลระบบประสาท 

- Subjective Assessment :ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยจากรายงานประวัติและการบอกเล่า 

- Objective Assessment :ตรวจด้วยการดู, passive Movement Test, Active 
Movement Test, Gross Motor function, Activity Daily Living, Balance, Sensation, Coordination, Reflex,ผลการถ่ายภาพรังสี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การรักษาทางการแพทย์ ข้อห้ามข้อ 
ควรระวังเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมอง (Brain Disorders) 

-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease) 

-ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (Head injury) 

-ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมองส่วน Basal Ganglia ได้แก่ Parkinson Disease 

-ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมองส่วน Cerebellar เช่น Cerbellar Ataxia 

-ผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor) หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีการลุกลามไปยังสมอง(Brain 
Metastasis) 

- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไขสันหลัง (Spinal Cord Disorders) 

- ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) 

-ผู้ป่วยวัณโรคกระดูกสันหลัง (TB spine) 

-อื่นๆ ได้แก่ Transverse Myelitis , Spinal Arteriovenous Malformationฯลฯ 

-ผู้ป่วยเนื้องอกในไขสันหลัง (Spinal cord tumor) 

- ผู้ป่วยระบบประสาทส่วนปลาย (Disorders of Peripheral Nervous System)คือ กลุ่มโรคของ Neuromuscular System ประกอบด้วย 

-ผู้ที่มีพยาธิสภาพของประสาทส่วนปลายทั้ง sensory, motor และ autonomic nerves เช่น 
* Mononeuropathyได้แก่ radial nerve, ulnar nerve, median nerve, common 
peroneal nerve 
* Polymononeuropathy ได้แก่ GuillianBarre’s Syndrome 

- ผู้ป่วยโรคของกล้ามเนื้อ (Muscle Disease)เช่น Muscular Dystrophy, Polymyositis, 

Myotonia 

-ผู้ป่วยโรคของ Motor Neuron เช่น Polymyositis 

- ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทประเภทอื่นๆ เช่น Multiple Sclerosis, Myasthenia 
Gravis, Meningitis, Encephalitis, Leukemia, Systemic Lupus Erythematosus เป็นต้น 

- มีความรู้ ความสามารถในการใช้วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดทางระบบประสาทอย่าง ถูกต้อง 
ปลอดภัย ทราบข้อห้าม ข้อควรระวัง คำนึงถึงความเสี่ยง ทราบวิธีการพื้นฐานที่ควรปฏิบัติได้คล่องแคล่วและชำนาญ ได้แก่ 

-การเคลื่อนไหวของแขนและขา 

-การใช้เครื่องมือในการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

-การลดแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อ 

-การฝึกการเคลื่อนไหวอย่างหยาบ 

-การฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน 

-การฝึกความสามารถในการทรงตัวทั้งในท่านั่งและท่ายืน 

-การฝึกการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว 

-การฝึกการเดินโดยใช้เครื่องช่วยและไม่ใช้เครื่องช่วย 

-การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น ความร้อนความเย็น การรักษาด้วยไฟฟ้ากระตุ้น เป็นต้น 

-  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางระบบประสาท เช่น orthoses ,อุปกรณ์ช่วยเดินต่างๆ เป็นต้น 

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เช่น การออกชุมชน การออกภาคสนาม เป็นต้น 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเป็นผู้นำ อดทน ใจเย็นและเสียสละ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบงานเฉพาะทางกายภาพบำบัดสายระบบประสาทในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งมีปัญหาทางระบบประสาท 

- พัฒนางานบริการและวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

- บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย การตรวจประเมินและการรักษาที่ให้ เพื่อคิดค่ารักษาและเก็บเป็นข้อมูล 
สถิติ 

- เผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดทางระบบประสาทผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ บทวิทยุ 
บอร์ดวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย สไลด์ 

- ร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุ-ครุภัณฑ์ เสนอรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่องาน 
รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องมือทางกายภาพบำบัด 

- ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนางานบริการและงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

- ทำหน้าที่เป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษและอาจารย์ทางคลินิก ในกรณีที่มีการเรียนการสอน 
การดูงาน การฝึกงานเฉพาะทางให้แก่ นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาแพทย์ แพทย์ พยาบาลและ 
ผู้สนใจ 

- ส่งต่องานระหว่างนักกายภาพบำบัดในสาย ในกรณีที่มีการหมุนเวียน 

- สามารถทดแทนงานในกรณีที่นักกายภาพบำบัดคนอื่นลาได้ 

- เข้าร่วมกิจกรรมในงานด้านต่างๆของหน่วยงาน อาทิ กิจกรรมวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การประชุมของ หน่วยงาน 

- ประสานงานกับนักกายภาพบำบัดสายอื่นในการดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย 

- เข้าร่วมในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อปรึกษาหารือในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- มีความรับผิดชอบงานของหน่วยกายภาพอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 5ส และตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- บันทึกข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเฉพาะบางประเภท เช่น SNAP , Fast track strokeฯลฯ 

- ร่วมบริหารจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
21 ธ.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
21 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-12-23 14:44:11
แก้ไข :
2018-12-23 14:46:15
จำนวนผู้เข้าชม :
679
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900