ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยทางคลินิก - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
18 ก.พ. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    1  อัตรา
01 ก.พ. 2562
เภสัชกร (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชากายภาพบำบัด    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
31 ม.ค. 2562
เภสัชกร (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
31 ม.ค. 2562
ทันตแพทย์(พนักงานมหาวิทยาลัย) - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
22 ม.ค. 2562
นักกายอุปกรณ์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
21 ม.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา)
หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการพยาบาล
รายละเอียด :
พนักงานช่วยการพยาบาล(ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล)จำนวน 5 อัตรา 


 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

- อายุไม่เกิน 30 ปี 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

- มีความเสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจและพึงพอใจในด้านการบริการผู้ป่วย 


 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ให้การบริการเป็นไปตามแนว คุณภาพ ของภาควิชาฯ 

-ประสานงานเพื่อการเก็บข้อมูลวิจัยที่ราบรื่น 

-ให้ความรู้พื้นฐานในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคจอตาและญาติ 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กำหนดการคัดเลือก 

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ6,910 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
5  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
08 พ.ย. 2561
ปิดรับสมัคร :
15 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-11-08 19:13:11
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
18415
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900