ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา)
หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการพยาบาล
รายละเอียด :
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 
-มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
-มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office  
 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
-ประสานงานและติดตามผู้ป่วยนัดตรวจ นัดผ่าตัดให้กับอาจารย์แพทย์และแพทย์Fellow 
 
- ให้การบริการเป็นไปตาม แนวคุณภาพของภาควิชาฯ 
 
-ช่วยติดตาม case ของอาจารย์แพทย์และแพทย์ Fellow 
 
-ช่วยติดตามผู้ป่วยวิจัยของหน่วยจอตา 
 
-ให้ความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาลในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคจอตาและญาติ 
 
- ประสานงาน และเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการด้านจอตาตามสมควร 
 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กำหนดการคัดเลือก 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ7,620 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท 
 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
2  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
01 มี.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
29 มี.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-11-08 19:10:41
แก้ไข :
2019-03-02 15:02:12
จำนวนผู้เข้าชม :
2750
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900