ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562
ประกาศให้ทุนนักศึกษารังสีเทคนิค - คณะแพทยศาสตร์    4  อัตรา
15 ส.ค. 2562
นักรังสีการแพทย์ - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
31 ก.ค. 2562
นักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง) - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
19 ก.ค. 2562
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - สำนักผู้อำนวยการ รพ.    6  อัตรา
19 ก.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา
หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการพยาบาล
รายละเอียด :
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์) และ 
 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
-มีความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาพอสมควร และมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลมาไม่น้อยกว่า2 ปี 
 
-มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft officeได้ 
 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณ ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
-บริหารจัดการให้งานบริการเป็นไปตามแนวคุณภาพของภาควิชาฯ 
 
- รับเรื่องและประสานงานเบื้องต้น ในกรณีมีข้อร้องเรียน 
 
-วางแผนการประสานงาน และติดตามผู้ป่วยนัดตรวจนัดผ่าตัดให้กับอาจารย์แพทย์และแพทย์Fellow 
 
-ประสานงานในการทำงานร่วมระหว่างอาจารย์แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ แพทย์Fellow และแพทย์ใช้ทุน/ 
 
แพทย์ประจำบ้าน 
 
-ช่วยถ่ายภาพจอตา (Fundus photo, OCT) 
 
-ร่วมในคณะทีมงานผู้วิจัย ในการเก็บรวมรวมข้อมูลและติดตามผู้ป่วยวิจัยของหน่วยจอตา 
 
-ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคตา และความรู้ด้านการพยาบาลในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคจอตาและญาติอำนวย 
 
ความสะดวก ประสานงาน และเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการด้านจอตา ทั้งของแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 
ด้านจ่อตา 
 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กำหนดการคัดเลือก 
 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ17,290 บาท 
 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
2  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
01 มี.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
29 มี.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-11-08 19:08:41
แก้ไข :
2019-03-02 15:02:46
จำนวนผู้เข้าชม :
1297
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900