ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - งานผู้รับบริการสัมพันธ์    2  อัตรา
10 พ.ค. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ผู้ช่วยช่างทั่วไป  (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ) - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
03 พ.ค. 2562
นักวิทยาศาสตร์ - ศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน    1  อัตรา
30 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
30 เม.ย. 2562
พนักงานบริการ - ฝ่ายทันตกรรม    1  อัตรา
29 เม.ย. 2562


ตำแหน่ง :
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ)
หน่วยงาน :
ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด :
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ)   จำนวน 1 อัตรา 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์) 
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
- อายุไม่เกิน 35 ปี 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานในห้องรังสี และทนต่อสภาวะของการใส่เสื้อตะกั่วกันรังสีได้ 
 
- มีจิตใจมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม 
 
- มีใจรักในงานและวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยมิตรไมตรีจิต 
 
- อุทิศงานและเวลา สามารถทำงานนอกเวลาได้เสมอ 
 
- ยอมรับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การร่วมทำวิจัย เก็บข้อมูล สอนงานโครงการพัฒนางานต่างๆ 
 
 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพยาบาลภายใต้การปฏิบัติการของศูนย์โรคหัวใจ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
(ตามเอกสารที่แนบท้าย) 
 
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 
 
 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท 
 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
04 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
01 ก.พ. 2562
เพิ่ม :
2018-10-12 09:32:25
แก้ไข :
2019-01-07 19:47:06
จำนวนผู้เข้าชม :
488
หมายเหตุ :
ขยายเวลา


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548



แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900