ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด)
หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการพยาบาล
รายละเอียด :
แม่บ้าน (คนงานประจำห้องผ่าตัด) ฝ่ายบริการพยาบาล  จำนวนหลายอัตรา 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
- อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการได้ (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง มีเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก) 
 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ห้องรับ– ส่งผู้ป่วย (ทำความสะอาดพื้น, เปล, ห้องน้ำ 
- ทำความสะอาดห้องผ่าตัด ห้องซักล้าง ถังขยะ อ่างล้างมือ 
- เตรียมน้ำยาฟอกมือให้พร้อมใช้งาน 
- จัดเก็บผ้าเปื้อนและขยะต่างๆ หลังการผ่าตัด 
- ล้างและจัดเก็บ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- นำส่งสิ่งส่งตรวจ 
- ส่งซ่อมและรับคืนอุปกรณ์การแพทย์ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
วันเวลารับสมัคร 
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่   ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
 
กำหนดการคัดเลือก 
- คัดเลือกจากใบสมัครเมื่อมีอัตราว่างและตำแหน่งงานว่าง 
- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติ 
- ติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติโดยจะแจ้งทางโทรศัพท์ ID LINEหรือ E-Mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท  และค่าครองชีพ 2,000 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ 
อัตรา :
หลาย  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
11 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2018-10-11 17:03:57
แก้ไข :
2019-01-29 22:33:58
จำนวนผู้เข้าชม :
2254
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900