ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
เภสัชกร  (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชสนเทศ  ฝ่ายเภสัชกรรม) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาลวิสัญญีวิทยา - ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    8  อัตรา
08 พ.ค. 2562
ช่างเทคนิค - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
19 เม.ย. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล (ภาควิชาจักษุวิทยา) - ภาควิชาจักษุวิทยา    1  อัตรา
29 มี.ค. 2562
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา - ฝ่ายบริการพยาบาล    2  อัตรา
29 มี.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล(ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
22 มี.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พยาบาล ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยทางคลินิก
หน่วยงาน :
หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ
รายละเอียด :
พยาบาล (ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยทางคลินิก หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
- อายุระหว่าง 23–45 ปี 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์) และ 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก ผ่านการฝึกอบรม GCP 
- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการ 
เรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจเย็น และ 
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ 
- สามารถพิมพ์ดีด ภาษาไทย/อังกฤษ ได้ดี มีคุณสมบัติด้านการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม 
Window, Word, Excel, Power point, SPSS 
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 
 
 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- แสวงหาอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยและคุณสมบัติแก่อาสาสมัคร 
- ประเมินอาสาสมัครตามเกณฑ์ที่ระบุในโครงการร่างการวิจัย 
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์ม เอกสารการให้ความยินยอม แบบบันทึกข้อมูล เป็นต้น ให้พร้อมก่อนเริ่มวิจัย 
- ติดต่อประสานงานกับแพทย์ เภสัช เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และทีมวิจัย เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่าง 
เรียบร้อยตามโครงร่างการวิจัย 
- ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เช่น เจาะเลือด การตรวจวัดสัญญาณชีพ และการเตรียมตรวจพิเศษตามโครงร่างการวิจัย 
รวมถึงการให้การดูแลรักษาพิเศษตามโครงร่างการวิจัย พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- เฝ้าระวังอาสาสมัครตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยและระยะติดตามผล รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
เบื้องต้น เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลข้างเคียงอันอาจเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ 
อาสาสมัครเข้าร่วม 
- ติดตามผล Lab, X-ray,ผลพยาธิวิทยา และข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้ครบถ้วน รายงานผลแก่แพทย์ผู้วิจัย 
- บันทึกและเก็บข้อมูลอาสาสมัคร รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามโครงร่างการวิจัย ภายใต้การปฏิบัติ 
งานวิจัยทางคลินิกที่ดี 
- บันทึกและเก็บข้อมูลใน CRFและ eCRF พร้อมทั้งคอยตอบ query ใน eCRF 
- สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและสามารถเตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ และจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานเสมอ 
- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยได้แก่ เครื่อง EKG, Vital signs monitor, Defibrillation ให้พร้อมใช้ 
งานอยู่เสมอ 
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ 
 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท 
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
04 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
18 ม.ค. 2562
เพิ่ม :
2018-07-16 12:16:39
แก้ไข :
2019-01-24 13:06:43
จำนวนผู้เข้าชม :
4557
หมายเหตุ :
ขยายเวลา


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900