ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา) - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    7  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
แม่บ้าน (คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
แม่บ้าน (คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พนักงานซักฟอก (เป็นพนักงานจ้างเหมา)  - หน่วยจ่ายผ้ากลาง    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่ - งานโภชนาการ    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พยาบาล - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
29 ธ.ค. 2560
นักกายภาพบำบัด - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    2  อัตรา
15 ธ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยคลินิก ม.อ. - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
08 ธ.ค. 2560
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่หน่วยจุลทรรศ์อิเล็กตรอน - ภาควิชาพยาธิวิทยา    1  อัตรา
01 ธ.ค. 2560
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา - ฝ่ายเภสัชกรรม    3  อัตรา
01 ธ.ค. 2560
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์) - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงานประจำที่ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลชิ้นเนื้อ - ภาควิชาพยาธิวิทยา    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยรถพยาบาล โรงพยาบาลฯ) - ฝ่ายอำนวยการ รพ.    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานที่งานอาคารสถานที่) - งานอาคารสถานที่ฯ    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
24 พ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่วิจัย - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก - งานเวชระเบียน    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน - งานเวชระเบียน    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560
เภสัชกร(พนักงานมหาวิทยาลัย) - ฝ่ายเภสัชกรรม    1  อัตรา
24 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง :
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา)
หน่วยงาน :
ภาควิชารังสีวิทยา
รายละเอียด :
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา) จำนวน 2 อัตรา 


 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
-เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร) 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาดังกล่าว 

-มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควรหรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

- สามารถพักอาศัยในพื้นที่ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่องานที่ปฏิบัติ 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือโรคสังคมรังเกียจ 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 


 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย เช่น การถ่ายภาพและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย 

เครื่องรังสีเอ็กซ์ ในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่าย และบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค 

2.ใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ 

3. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานด้านรังสีตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน 

อันตรายจากรังสี 

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝีกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง 

6. ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไม่มีการสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงานและบริการคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ และทันเวลา 

7. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

8. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 

9. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


 
กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ID LINEหรือ E-Mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะ
อัตรา :
2  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
08 ก.ย. 2560
ปิดรับสมัคร :
29 ธ.ค. 2560
เพิ่ม :
2017-09-08 14:11:48
แก้ไข :
2017-09-08 14:12:08
จำนวนผู้เข้าชม :
18874
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900