ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
แม่บ้าน (คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานบริการ (คนงานหญิง หน่วยเคหะบริการ) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานบริการ(คนงานชาย หน่วยเคหะบริการ) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานซักฟอก(พนักงานจ้างเหมา) - หน่วยจ่ายผ้ากลาง    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
นักกิจกรรมบำบัด - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
05 พ.ย. 2561
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์) - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ถันยเวชช์ฯ) - ศูนย์ถันยเวชช์ฯ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งเต้านม)    1  อัตรา
10 ส.ค. 2561
ช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่หน่วยออกแบบโรงพยาบาลฯ) - ฝ่ายอำนวยการ รพ.    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
พนักงานทั่วไป - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
พยาบาล ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยทางคลินิก - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
ช่างตัดเย็บ (ปฏิบัติงานที่หน่วยจ่ายผ้ากลาง) - หน่วยจ่ายผ้ากลาง    2  อัตรา
03 ส.ค. 2561
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่หน่วยโลหิตวิทยา - ภาควิชาพยาธิวิทยา    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง) - งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    1  อัตรา
03 ส.ค. 2561
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
31 ก.ค. 2561
เภสัชกร (งานเภสัชสนเทศ) ปฏิบัติงานที่หน่วยจัดซื้อจัดหา งานคลังเวชภัณฑ์ - ฝ่ายเภสัชกรรม    2  อัตรา
31 ก.ค. 2561
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ภาควิชาพยาธิวิทยา    1  อัตรา
20 ก.ค. 2561
พยาบาล หรือนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ - งานเวชภัณฑ์กลาง    1  อัตรา
20 ก.ค. 2561


ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (คนงานประจำหอผู้ป่วย)
หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการพยาบาล
รายละเอียด :
ชื่อตำแหน่ง แม่บ้าน (คนงานประจำหอผู้ป่วย) ฝ่ายบริการพยาบาล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการได้ (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง มีเวร
เช้า  เวรบ่าย  และเวรดึก)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานทั่วไป
-ทำความสะอาดบริเวณหอผู้ป่วย ห้องน้ำผู้ป่วย เทกระโถนอุจจาระ ปัสสาวะ  เช็ดกระจกและอุปกรณ์
 ในหอผู้ป่วย
-ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
วันเวลารับสมัคร
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4
  อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์
 
กำหนดการคัดเลือก

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท
-คัดเลือกจากใบสมัครเมื่อมีอัตราและตำแหน่งงานว่าง 
-ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ 
-ติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการสอบสัมภาษณ์ หรือ
สอบปฏิบัติโดยจะแจ้งทางโทรศัพท์ ID LINE หรือ E-mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

อัตรา :
หลาย  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
05 ก.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
28 ธ.ค. 2561
เพิ่ม :
2018-02-08 13:49:06
แก้ไข :
2018-07-16 10:58:59
จำนวนผู้เข้าชม :
18432
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900