ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - สำนักผู้อำนวยการ รพ.    6  อัตรา
19 ก.ค. 2562
พนักงานช่วยการพยาบาล(ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    3  อัตรา
15 ก.ค. 2562
พยาบาล หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ศูนย์โรคหัวใจ    2  อัตรา
15 ก.ค. 2562
พยาบาล ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ    1  อัตรา
05 ก.ค. 2562
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ - ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์    1  อัตรา
30 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานที่หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค - ภาควิชาพยาธิวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักกายอุปกรณ์  (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ)  - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ศูนย์การพัฒนาการเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขารังสีรักษา - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศชาย คนงานประจำห้องผ่าตัด) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
แม่บ้าน (เพศหญิง  คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานหญิง) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานซักฟอก(พนักงานจ้างเหมา) - หน่วยจ่ายผ้ากลาง    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปชาย (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานทั่วไปหญิง (หน่วยงานในคณะฯ) - คณะแพทยศาสตร์    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562
พนักงานบริการ (คนงานชาย) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 มิ.ย. 2562


ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
หน่วยงาน :
สำนักผู้อำนวยการ รพ.
รายละเอียด :

ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)  จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านาการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

-อายุไม่เกิน 25 ปี

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์  หรือแมคคาทรอนิกส์

-มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตื่นตัวในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ มีใจรักงานบริการ

-สามารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

-ซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

-ซ่อมระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

-บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

-บำรุงรักษาระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์ ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

- ติดตั้งระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ทีมีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

- สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กำหนดการคัดเลือก

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม  2562  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 4  อาคารบริหารฯ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 กรกฎาคม  2562   ณ ชั้น 1  อาคารบริหารฯ 

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท   และค่าครองชีพ 2,000 บาท 

- ไม่มีสวัสดิการใดๆ
อัตรา :
6  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
24 มิ.ย. 2562
ปิดรับสมัคร :
19 ก.ค. 2562
เพิ่ม :
2019-06-25 16:07:32
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
จำนวนผู้เข้าชม :
834
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900