ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย) - ภาควิชารังสีวิทยา    5  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
นักรังสีการแพทย์ หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชารังสีวิทยา    2  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
แม่บ้าน (คนงานประจำหอผู้ป่วย) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานบริการ (คนงานหญิง หน่วยเคหะบริการ) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานบริการ(คนงานชาย หน่วยเคหะบริการ) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานซักฟอก(พนักงานจ้างเหมา) - หน่วยจ่ายผ้ากลาง    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ) - งานโภชนาการ    1  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ภาควิชาศัลยศาสตร์    1  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานบริการ (คนงานชาย หน่วยเคหะบริการ) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
พนักงานบริการ (คนงานหญิง หน่วยเคหะบริการ) - หน่วยเคหะบริการ    หลาย  อัตรา
28 ธ.ค. 2561
นักกิจกรรมบำบัด - ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ    1  อัตรา
05 พ.ย. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา) - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสิวทยา) - ภาควิชารังสีวิทยา    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
นักวิชาเวชการเวชสถิติ (ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน) - งานเวชระเบียน    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) - ศูนย์โรคหัวใจ    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ) - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล) - ฝ่ายบริการพยาบาล    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พยาบาล ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยทางคลินิก - หน่วยส่งเสริมพัฒนาฯ    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ถันยเวชช์ฯ) - ศูนย์ถันยเวชช์ฯ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งเต้านม)    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์) - ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
28 ก.ย. 2561
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    1  อัตรา
24 ก.ย. 2561
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    3  อัตรา
24 ก.ย. 2561
พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่หน่วยขนย้ายผู้ป่วย) - หน่วยขนย้ายผู้ป่วย    1  อัตรา
24 ก.ย. 2561
ช่างตัดเย็บ (ปฏิบัติงานที่หน่วยจ่ายผ้ากลาง) - หน่วยจ่ายผ้ากลาง    2  อัตรา
21 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง :
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย)
หน่วยงาน :
ภาควิชารังสีวิทยา
รายละเอียด :
ชื่อตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) จำนวน 5 อัตรา 


 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางรังสีเทคนิค 


 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยาและตรวจสอบ 

คุณภาพ ของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค 

- ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องตรวจเอกซเรย์ตามบทบาทรังสีเทคนิค 

- ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

- ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

- ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมในงานทางรังสีวินิจฉัย 

- ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการ 

ป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

- จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ เพื่อความ 

ปลอดภัยสูงสุด ของผู้ป่วย 

- ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคไปใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


 
กำหนดการคัดเลือก 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ 

- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทางโทรศัพท์ID LINE หรือ 

E-Mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท และกรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชีพฯ 15,000 บาท 

- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

- เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ 
อัตรา :
5  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
02 ก.ค. 2561
ปิดรับสมัคร :
28 ธ.ค. 2561
เพิ่ม :
2018-08-31 13:27:32
แก้ไข :
2018-08-31 16:06:23
จำนวนผู้เข้าชม :
5859
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900